Disclaimer en Privacy Beleid

Disclaimer


Aan deze disclaimer kunnen geen rechten worden ontleend.
De op deze website gepubliceerde informatie is bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie op deze website kan niet worden gebruikt als vervanging van persoonlijk advies.
Het Reformatorisch Meldpunt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, uit welke hoofde dan ook, die voortvloeit uit het direct of indirect gebruik van de aangeboden informatie op deze website, en de diensten die via deze website geboden worden. Aan de aangeboden informatie en de diensten kunnen geen rechten worden ontleend.   
 
Gebruiker van de website ikmeldhet.nl dient zich op de hoogte te stellen van de disclaimer en informatie over het privacy beleid. Het gebruik en kennisnemen van deze site impliceert het akkoord gaan met de disclaimer en het privacy beleid.
 
Doel van Reformatorisch Meldpunt
Het Reformatorisch Meldpunt wil slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik in de (reformatorisch) christelijke doelgroep in Nederland bijstaan. Daarnaast wil het Meldpunt bijdragen aan het voorkomen van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte. Het Reformatorisch Meldpunt tracht haar doel onder andere te bereiken door het aanbieden van een anoniem contactpunt en door het vergroten van kennis over de problematiek van seksueel misbruik in de doelgroep. Hierbij werkt het Meldpunt vanuit de reformatorische identiteit met als grondslag de Bijbel als onfeilbaar woord van God, waarbij de Drie Formulieren van Enigheid onvoorwaardelijk worden onderschreven. 
 
Via de anonieme contactmogelijkheden biedt het Reformatorisch Meldpunt een luisterend oor en goed advies. Het Reformatorisch Meldpunt biedt met nadruk geen hulpverlening, maar verwijst altijd door naar passende instanties. Hierbij blijven de hulpvragers altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken en acties die ze ondernemen.   
 
Meld (kinder)mishandeling bij Veilig Thuis
Het Reformatorisch Meldpunt adviseert bezoekers of hulpvragers met informatie over (kinder)mishandeling zich altijd te wenden tot Veilig Thuis als bevoegde instantie om een melding op te nemen en hiernaar onderzoek te verrichten. Bij Veilig Thuis kan anoniem een melding worden gedaan.  
 
Medewerkers Reformatorisch Meldpunt
De medewerkers van het Reformatorisch Meldpunt hebben een uitgebreid inwerktraject gehad en worden begeleid in hun werk.
Medewerkers gaan niet in op verzoeken van hulpvragers om af te spreken, te bellen, te mailen of op een andere manier contact te leggen dan via de contactmogelijkheden van het Reformatorisch Meldpunt. Ook gaan medewerkers van het Reformatorisch Meldpunt niet in op verzoeken om contact op te nemen met derden.
Medewerkers van het Reformatorisch Meldpunt doen er alles aan om hulpvragers verder te helpen met goed advies. Toch blijven hulpvragers altijd zelf verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken en de acties die ze ondernemen.
 

Privacy Beleid

 
Alle medewerkers van het Reformatorisch Meldpunt hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat zij te horen krijgen middels de anonieme contactmogelijkheden mogen zij niet bespreken met mensen buiten het Reformatorisch Meldpunt.
Een uitzondering hierop vormt het afwenden van groot, relevant gevaar voor anderen. In dat geval kan het Reformatorisch Meldpunt, indien van toepassing, in uiterste nood je IP-adres of telefoonnummer laten achterhalen door onze technische leverancier, om bijvoorbeeld te delen met de politie.
 
Gevoerde gesprekken via de anonieme contactmogelijkheden worden bewaard. Ze kunnen bekeken worden door de medewerker die het gesprek heeft gevoerd en zijn/haar leidinggevende om ervan te kunnen leren. Ook worden de gesprekken bewaard ten behoeve van onderzoek.
De gesprekken en alle gegevens over gesprekken die worden genoteerd zijn anoniem: zij zijn niet terug te leiden naar specifieke personen.
 
Cookies
Het Reformatorisch Meldpunt maakt gebruik van Google Analytics om de statistieken van het bezoek aan de site inzichtelijk te maken. Dit wordt gedaan als hulpmiddel om een betere dienstverlening tot stand te kunnen brengen. Het gebruik van Analytics betekent dat op de PC van een bezoeker van de website een cookie geplaatst wordt. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de websitebezoeker.
 
Veiligheid
De contacten van het Reformatorisch Meldpunt bevinden zich in een beveiligde omgeving. Hierbij is een passend beveiligingsniveau gegarandeerd. Hierdoor zijn de contacten betrouwbaar en veilig.
 
Overmatig gebruik
Overmatig gebruik van online diensten kan schadelijke gevolgen hebben voor hulpvragers. Dat willen wij voorkomen. Wij kunnen achterhalen hoe vaak iemand gebruik maakt van onze diensten. Wij weten dan nog steeds niet wie je bent maar zien wel hoe vaak je bij ons bent geweest. Wanneer wij vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van schadelijke effecten van het overmatig gebruik van onze diensten zullen wij tijdens het eerstvolgende contactmoment daarover met je in gesprek gaan. Vervolgens maken wij afspraken over het verantwoord gebruik van het contact.
 
Anonimiteit
Het Reformatorisch Meldpunt werkt anoniem. Medewerkers zullen nooit vragen om persoonlijke gegevens van hulpvragers.
Deel je zelf persoonlijke gegevens met het Reformatorisch Meldpunt, dan beslist het Reformatorisch Meldpunt wat het met deze informatie doet. Hierbij maken medewerkers van het Reformatorisch Meldpunt gebruik van de Meldcode.
Het delen van persoonlijke gegevens ontneemt de hulpvrager niet van de eigen verantwoordelijkheid. Het Reformatorisch Meldpunt zal altijd instanties adviseren met welke de hulpvrager contact op behoort te nemen.
 
Deze Disclaimer en dit Privacy Beleid kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zal het Reformatorisch Meldpunt hier publiceren.